Tensors i les 10 equacions d’Einstein

 

 

 

1. Introducció.

 

Els nombres es varen inventar per poder saber si hi havien moltes o poques coses, per saber-ne la quantitat; per exemple, més o menys soldats, més o menys sacs de farina, més o menys dies. Després es va inventar la suma; després, altres operacions.

 

Per mesurar la quantitat d’una magnitud d’un fenomen físic, cal un o més nombres i una unitat.

 

En aquesta introducció farem servir la paraula “tensor” però no la definirem fins el capítol 3.

 

 

1.1. Escalar.

 

Per determinar la magnitud de massa d’un cos que està en un punt, cal només 1 nombre. La seva representació tipogràfica genèrica es fa amb una lletra en cursiva, per exemple:

m

 

Aquest nombre també es diu escalar i també tensor d’ordre 0.

 

Per determinar les 2 magnituds temperatura i pressió baromètrica en un punt d’un mapa calen 2 nombres. La seva representació tipogràfica genèrica es fa amb lletres en cursiva, per exemple el conjunt:

 

T    p

 

En general, per determinar les r magnituds escalars en un punt, calen r nombres.

 

 

1.2. Vector.

 

Per determinar la magnitud de velocitat d’un cos en un punt d’un pla amb el sistema de coordenades (x,y), calen 2 nombres. La seva representació tipogràfica genèrica es fa amb una lletra en cursiva negreta, per exemple, v ; llavors, els 2 nombres formen el conjunt:

 

vx   vy

 

La seva representació gràfica es fa amb una fletxa sobre un pla. El conjunt d’aquests 2 nombres defineix el vector, dit també tensor d’ordre 1.

 

Per determinar la magnitud de força aplicada a un cos en un punt de l’espai que coincideix amb l’origen de coordenades, calen 3 nombres (precisament perquè aquesta magnitud es mesura en l’espai). La seva representació tipogràfica genèrica es fa amb una lletra en cursiva negreta (per exemple, f ); la seva representació gràfica es fa amb una fletxa, tal com en la figura 1, on es constata que els 3 nombres són les coordenades de la punta de la fletxa. El seu conjunt és:

 

fx   fy   fz

 

El conjunt d’aquests 3 nombres defineix el vector, dit també tensor d’ordre 1.

Figura 1. Vector f amb coordenades fX , fY , fz

en un sistema de coordenades (X, Y, Z) i origen O.

 

 

Per determinar les 2 magnituds velocitat i força centrípeta d’un cos en un punt d’un cos que gira en un pla amb el sistema de coordenades (x, y) al voltant d’un eix fix, calen 4 nombres. La seva representació tipogràfica genèrica es fa amb lletres en cursiva negreta, per exemple, v, f ; llavors, els 4 nombres serien el conjunt que anomenem matriu de 2 files i 2 columnes:

 

vx   vy

 

fx   fy

 

Un vector en sí no canvia quan se li fa un canvi de coordenades, però sí canvien els nombres que defineixen el vector.

 

En general, per determinar 1 magnitud en un punt d’un sistema de d  coordenades, calen d nombres. No és possible representar gràficament un sistema de més de 3 coordenades que estiguin mesurades en longituds, ja que el nostre espai físic només té 3 dimensions. No obstant és possible representar un sistema de més de 3 coordenades que no estiguin mesurades en longituds; un exemple és l’enrevessat diagrama de Mollier que mostra 4 característiques del vapor d’aigua i en que les 4 coordenades són: temperatura, pressió, entropia i entalpia.

 

 

1.3. Tensor d’ordre 2 i superior.

 

En general, per determinar les r magnituds d’un punt d’un sistema de d coordenades, calen rd nombres. La seva representació tipogràfica genèrica és amb la matriu:

 

 

 

 

Aquesta matriu de nombres no té perquè ser un tensor. Fins ara hem anat mostrant nombres atribuïts a un punt de l’espai; naturalment, podem considerar per separat una quantitat finita de punts aïllats. Però considerem ara que en lloc de punts aïllats considerem r funcions continues derivables en una regió de l’espai que no necessàriament és l’espai físic de 3 dimensions lineals; i que pot tenir una quantitat d de dimensions superior a 3. Si en canviar de sistema de coordenades, aquests funcions es transformen en altres seguint unes equacions en derivades parcials que no especificarem aquí, llavors la matriu passa a denominar-se tensor i és rang r-1. Es pretén generalitzar el concepte de tensor als escalars i als vectors. La representació tipogràfica genèrica d’un tensor, per exemple 3 funcions i 3 dimensions, és la següent matriu entre parèntesis:

op

 

També es pot representar breument amb una sola lletra amb subíndexs genèrics: fij

 

Es pot demostrar que es poden fer operacions matemàtiques amb els tensors, tals com suma, resta , ... que els fan útils especialment en la teoria de la relativitat general.

 

 

2. Exemples de representació de tensors.

 

Designarem amb d la quantitat de dimensions (1, 2, 3, 4, ...).

 

Designarem amb r la quantitat de rangs (0, 1, 2, 3, ...).

 

Designarem amb f els elements (poden ser nombres o funcions) i tindran els subíndexs que calguin. La quantitat d’elements és: e = d r.

 

 

2.1. Escalar o tensor de dimensió 1 i rang 0.

 

d = 1        r = 0         e = 10 = 1

 

Representació:

f

 

 

 

2.2. Vector o tensor de dimensió 2 i rang 1.

 

 

d = 2        r = 1         e = 21 = 2

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f1

f2

Breument: fi (amb i variant de 1 a 2).

 

 

2.3. Vector o tensor de dimensió 3 i rang 1.

 

d = 3        r = 1         e = 31 = 3

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f1

f2

f3

Breument: fi (amb i variant de 1 a 3).

 

 

2.4. Vector o tensor de dimensió 4 i rang 1.

 

d = 4        r = 1         e = 41 = 4

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f1

f2

f3

f4

Breument: fi (amb i variant de 1 a 4).

 

 

2.5. Tensor de dimensió 1 i rang 2.

 

d = 1        r = 2         e = 12 = 1

 

Representació:

f

 

 

2.6. Tensor de dimensió 2 i rang 2.

 

d = 2        r = 2         e = 22 = 4

 

Representació(es pot posar entre parèntesi):

 

f11

f12

f21

f22

 

Breument: fij (amb i variant de 1 a 2, amb j variant de 1 a 2, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.7. Tensor de dimensió 3 i rang 2.

 

d = 3        r = 2         e = 32 = 9

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f11

f12

f13

f21

f22

f23

f31

f32

f33

Breument: fij (amb i variant de 1 a 3, amb j variant de 1 a 3, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.8. Tensor de dimensió 4 i rang 2.

 

d = 4        r = 2         e = 42 = 16

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f11

f12

f13

f14

f21

f22

f23

f24

f31

f32

f33

f34

f41

f42

f43

f44

Breument: fij (amb i variant de 1 a 4, amb j variant de 1 a 4, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.9. Tensor de dimensió 1 i rang 3.

 

d = 1        r = 3         e = 13 = 1

 

Representació:

f

 

 

2.10. Tensor de dimensió 2 i rang 3.

 

d = 2        r = 3         e = 23 = 8

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f111

f112

f121

f122

f211

f212

f221

f222

Breument: fijk (amb i variant de 1 a 2, amb j variant de 1 a 2, amb k variant de 1 a 2, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.11. Tensor de dimensió 3 i rang 3.

 

d = 3        r = 3         e = 33 = 27

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f111

f112

f113

f121

f122

f123

f131

f132

f133

f211

f212

f213

f221

f222

f223

f231

f231

f233

f311

f312

f313

f321

f322

f323

f331

f332

f333

Breument: fijk (amb i variant de 1 a 3, amb j variant de 1 a 3, amb k variant de 1 a 3, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.12. Tensor de dimensió 4 i rang 3.

 

d = 4        r = 3         e = 43 = 64

 

Representació (es pot posar entre parèntesi):

 

f111

f112

f113

f114

f121

f122

f123

f124

f131

f132

f133

f134

f141

f142

f143

f144

f211

f212

f213

f214

f221

f222

f223

f224

f231

f231

f233

f234

f241

f242

f243

f244

f311

f312

f313

f314

f321

f322

f323

f324

f331

f332

f333

f334

f341

f342

f343

f344

Breument: fijk (amb i variant de 1 a 3, amb j variant de 1 a 3, amb k variant de 1 a 3, en totes les combinacions possibles).

 

 

2.13. Tensor de dimensió 4 i rang 4.

 

d = 4        r = 4         e = 44 = 256 (como el tensor de Riemann)

 

Representació (es pot posar entre parèntesi) que continua a les pàgines següents:

 

f1111

f1112

f1113

f1114

f1121

f1122

f1123

f1124

f1131

f1132

f1133

f1134

f1141

f1142

f1143

f1144

f1211

f1212

f1213

f1214

f1221

f1222

f1223

f1224

f1231

f1232

f1233

f1234

f1241

f1242

f1243

f1244

f1311

f1312

f1313

f1314

f1321

f1322

f1323

f1324

f1331

f1332

f1333

f1334

f1341

f1342

f1343

f1344

f1411

f1412

f1413

f1414

f1421

f1422

f1423

f1424

f1431

f1432

f1433

f1434

f1441

f1442

f1443

f1444

f1111

f1112

f1113

f1114

f1121

f1122

f1123

f1124

f1131

f1132

f1133

f1134

f1141

f1142

f1143

f1144

f1211

f1212

f1213

f1214

f1221

f1222

f1223

f1224

f1231

f1232

f1233

f1234

f1241

f1242

f1243

f1244

f1311

f1312

f1313

f1314

f1321

f1322

f1323

f1324

f1331

f1332

f1333

f1334

f1341

f1342

f1343

f1344

f1411

f1412

f1413

f1414

f1421

f1422

f1423

f1424

f1431

f1432

f1433

f1434

f1441

f1442

f1443

f1444

f2111

f2112

f2113

f2114

f2121

f2122

f2123

f2124

f2131

f2132

f2133

f2134

f2141

f2142

f2143

f2144

f2211

f2212

f2213

f2214

f2221

f2222

f2223

f2224

f2231

f2232

f2233

f2234

f2241

f2242

f2243

f2244

f2311

f2312

f2313

f2314

f2321

f2322

f2323

f2324

f2331

f2332

f2333

f2334

f2341

f2342

f2343

f2344

f2411

f2412

f2413

f2414

f2421

f2422

f2423

f2424

f2431

f2432

f2433

f2434

f2441

f2442

f2443

f2444

f3111

f3112

f3113

f3114

f3121

f3122

f3123

f3124

f3131

f3132

f3133

f3134

f3141

f3142

f3143

f3144

f3211

f3212

f3213

f3214

f3221

f3222

f3223

f3224

f3231

f3232

f3233

f3234

f3241

f3242

f3243

f3244

f3311

f3312

f3313

f3314

f3321

f3322

f3323

f3324

f3331

f3332

f3333

f3334

f3341

f3342

f3343

f3344

f3411

f3412

f3413

f3414

f3421

f3422

f3423

f3424

f3431

f3432

f3433

f3434

f3441

f3442

f3443

f3444

f4111

f4112

f4113

f4114

f4121

f4122

f4123

f4124

f4131

f4132

f4133

f4134

f4141

f4142

f4143

f4144

f4211

f4212

f4213

f4214

f4221

f4222

f4223

f4224

f4231

f4232

f4233

f4234

f4241

f4242

f4243

f4244

f4311

f4312

f4313

f4314

f4321

f4322

f4323

f4324

f4331

f4332

f4333

f4334

f4341

f4342

f4343

f4344

f4411

f4412

f4413

f4414

f4421

f4422

f4423

f4424

f4431

f4432

f4433

f4434

f4441

f4442

f4443

f4444

Breument: fijkl (amb i variant de 1 a 4, amb j variant de 1 a 4, amb k variant de 1 a 4. amb l variant de 1 a 4, en totes les combinacions possibles)

 

 

3. Definició de tensor.

 

Per fer més entenedor el concepte de tensor, fins aquí hem emprat exemples del món físic. Per definir el tensor, passem ara al camp de les matemàtiques.

 

El conjunt dels intervals en que les funcions són continues i derivables s’anomenen camp tensorial.

 

Nomenclatura:

 

f és el tensor abans del canvi de sistema de coordenades.

 

f’ és el tensor després del canvi de sistema de coordenades.

 

x són les coordenades abans del canvi de sistema de coordenades.

 

x’ són les coordenades després del canvi de sistema de coordenades.

 

 indica derivada parcial.

 

Els subíndexs indiquen grups d’elements de tensor covariant.

 

Els superíndexs indiquen grups d’elements de tensor contravariant.

 

Un tensor és un conjunt de d r elements (o sigui la quantitat d’elements de les combinacions amb repetició de d elements agafats de r en r); aquests elements poden ser nombres o funcions (continues i derivables en intervals) tals que si se’ls fa un canvi de sistema de coordenades, dits elements es transformen segons una de les 3 equacions següents:

 

 

(la quantitat de subíndexs de f, de f’ i de trencats és r ; el tensor s’anomena covariant).

 

 

(la quantitat de superíndexs de f, de f’ i de trencats és r ; el tensor s’anomena contravariant).

          

 

(la quantitat de subíndex de f, de f’ i de trencats és r ; el tensor s’anomena mixt; en aquest cas, s’ha escrit una vegada covariant i dues vegades contravariant).

 

Per representar tipogràficament un tensor es pot fer de forma abreujada amb una lletra amb tants subíndexs com indica el rang o bé en una matriu amb tantes columnes com indica la dimensió.

 

 

4. Expressió de les 10 equacions d’Einstein.

 

Einstein va inventar la teoria de la relativitat general. Aquesta teoria es resumeix en 10 equacions dites de camp. L’expressió més simple d’aquestes 10 equacions és l’equació:

 

                               [1]

 

En que, emprant un sistema d’unitats poc corrent:

 

Gμν és el tensor anomenat d’Einstein.

 

8π (vuit pi) és un factor que cal perquè dita equació lligui amb la teoria de la gravitació universal de Newton.

 

Tμν és el tensor d’energia-moment; té 16 elements i pel fet de ser simètrica, només 10 dels elements són diferents; d’aquí que només hi han les 10 equacions mencionades.

 

L’equació [1] expressa que la curvatura de l’espai-temps (és a dir, la forma geomètrica del conjunt de les línies geodèsiques dels raigs de fotons) d’una regió de l’univers (representada pel membre de l’esquerra) és provocada per la distribució de la densitat d’energia i moment d’aquesta regió (representada pel membre de la dreta). Dita curvatura defineix la trajectòria dels fotons i la matèria.

 

L’equació [1] no tant simplificada s’escriu:

 

            [2]

 

En que, amb el sistema internacional d’unitats:

 

Rμν és el tensor de Ricci.

 

gμν és el tensor mètric.

 

R és l’escalar de Ricci.

 

Λ és la constant cosmològica.

 

c és la constant de la llum (que té el mateix nombre que el nombre de la velocitat de la llum en qualsevol sistema d’unitats).

 

Tμν és el tensor d’energia-moment.

 

 

5. Aplicacions de les 10 equacions a dos casos particulars.

 

En el cas d’una regió de l’univers buida (que fa Tμν = 0) i suposant nul·la la constant cosmològica es compleix:

 

                          [3]

 

En el cas d’un cos esfèric sense càrrega elèctrica ni moviment angular, a fora d’ell es compleix l’equació dita mètrica de Schwartzchild:

 

       [4]

 

En que:

 

dt és el diferencial de temps.

 

c és la constant de la llum (que té el mateix nombre que el nombre de la velocitat de la llum en qualsevol sistema d’unitats).

 

ds és el diferencial del interval d’espai-temps definits per l’equació de la teoria de la relativitat especial:

i en que dx, dy i dz són els diferencials de les coordenades.

 

G és la constant gravitatòria.

 

M és la massa del cos esfèric.

 

r és la coordenada radial.

 

dr és el diferencial de la coordenada radial del punt considerat.

 

θ és l’angle entre la part positiva de l’eix z i la recta que passa per l’origen i pel punt considerat, mesurat en radians.

 

φ és l’angle entre la part positiva de l’eix x i la recta que passa per l’origen i la projecció del punt considerat sobre el pla (x, y), mesurat en radiants.

 

 

 

Torna a l’Índex.