La radiació còsmica de fons i el principi d’incertesa de Heisenberg

 

 

La primera observació de la radiació còsmica de fons és la que varen fer en 1964 Arno Penzias i Robert Wilson. Varen detectar que, de totes les direccions del cel (és a dir, isòtrop), rebien una radiació de fotons que corresponia a la distribució de Planck de freqüències de radiació d’un cos negre en equilibri tèrmic i amb un pic de 2,725 K de temperatura i 0,0019 m de longitud d’ona. La seva existència va ser predita per George Gamov, Ralph Alpher i Robert Hermann el 1948 que estimaren que tenia una temperatura de l’ordre de 5 K. Llavors l’explicació teòrica deia que la radiació era la llum dispersada de les estrelles de les galàxies llunyanes. Avui, la teoria diu que la radiació és la que va deixar pràcticament d’interaccionar amb les partícules de matèria en baixar a 3.000 K la temperatura després de 379.000 anys de l’inici del univers, l’anomenat Big Bang. És a dir que els fotons varen passar d’equivaldre llavors a un cos negre de 3.000 K i 0,00000075 m de longitud d’ona a equivaldre ara a un cos negre a 2,725 K i 0,0019 m de longitud d’ona; aquesta variació de longitud d’ona es mesura amb l’anomenat desplaçament al roig z:

 

 

Aquest augment de longitud d’ona va lligat amb una disminució de l’energia del fotó. L’explicació ortodoxa d’aquest fenomen s’atribueix a l’expansió de l’univers i es justifica amb el següent símil:

 

Suposem que tenim un recipient aïllat tèrmicament del seu exterior. El recipient conté molècules de gas que estan constantment en moviment i xoquen entre ells i amb les parets del recipient. La seva velocitat mitja v si es considera com a gas ideal és:

 

 

en que:

 

K = 1,380·10-23 J/K és la constant de Boltzmann

T = temperatura en Kelvins

m = massa de la molècula en kg

 

Quan una molècula xoca amb una paret amb determinat mòdul de velocitat, rebota amb el mateix mòdul de velocitat. Si movem aquesta paret fent que augmenti el volum del recipient, la molècula rebota amb un mòdul de velocitat inferior, és a dir, té menys energia cinètica, està més freda. Amb moltes molècules així, els menors mòduls de velocitat es transmeten a la resta de molècules de gas del recipient i el conjunt del gas es refreda.

 

A qui no el convenci el símil, ja que es comparen els fotons (i la seva longitud d’ona) amb molècules de gas (i la seva velocitat), pot llegir la següent hipòtesi que caldria confirmar:

 

La pèrdua d’energia dels fotons es compensaria amb creacions de parells de partícules amb energia i duració seguint el principi d’incertesa de Heisenberg. Se suposa que com més gran és l’univers, més espai hi ha perquè es creïn dits parells de partícules i més parells s’han de crear; en aquest cas, també es pot considerar que la pèrdua d’energia dels fotons és deguda a l’expansió de l’univers. Gràcies a dita creació de parells de partícules, de passada no es violaria el principi de conservació de l’energia de l’univers. També s’explicaria perquè els fotons de les galàxies més llunyanes ens arriben amb una desplaçament al roig amb un màxim previst de 72, molt lluny del desplaçament al roig de la radiació còsmica de fons de 2553.

 

 

Tornar  a l’Índex.